Üliõpilaste ja õpilaste ravikindlustus Eestis

Õigus ravikindlustusele

Põhiharidust omandavatel õpilastel on õigus ravikindlustusele kuni 21 aasta vanuseni.

Üldkeskharidust omandavatel õpilastel, kes on sisseastumise hetkel nooremad kui 24 aastat, on õigus ravikindlustusele kuni õppeaja nominaalkestuse lõpuni. Kui noor lõpetab õpingud õppeaja nominaalkestuse piires, kehtib tema kindlustus veel 3 kuud pärast kooli lõpetamist. Juhul, kui õppeaja nominaalkestus on ületatud või õpilane on koolist välja heidetud, lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppeaja nominaalkestuse möödumist.

Kutseõpet omandavatel koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel ja põhihariduse või keskhariduse baasil kutseharidust omandavatel õpilastel on õigus ravikindlustusele kuni õppekava nominaalkestuse lõpuni. Kui inimene lõpetab õpingud õppekava nominaalkestuse piires, kehtib tema kindlustus veel 3 kuud pärast õppeasutuse lõpetamist. Kui inimene ei ole õppeasutust lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.

Eesti alalistest elanikest üliõpilaste ravikindlustus kehtib õppekava nominaalkestuse jooksul ja veel 3 kuud pärast õppeasutuse lõpetamist. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus sellest 1 kuu möödumisel.

NB! Ravikindlustuse seaduse § 89 lõige 11 kohaselt ei loeta kindlustatuga võrdsustatud isikuks enne 2003./2004. õppeaastat õppeasutusse vastu võetud kaugõppevormis (välja arvatud meditsiinilistel näidustustel) õppivat üliõpilast.

Ravikindlustuseks vajalike andmete esitamine

Andmed õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale teadus- ja haridusministeerium, mis vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest. Pärast seda, kui nõuetekohased andmed on jõudnud haigekassasse, peab haigekassa tegema kindlustuskande 5 kalendripäeva jooksul.

Akadeemiline puhkus

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud inimese haigusest või vigastusest. Kui akadeemiline puhkus on võetud meditsiinilistel põhjustel, tuleb see ka vastavalt vormistada, et andmed haigekassasse jõuaksid. Kui akadeemilisele puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.

Välismaal õppijate ravikindlustus

Õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad õppima välismaale, peavad ravikindlustuse jätkamiseks Eestis esitama haigekassale õppima asumise kinnituseks välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) õppeasutuse nimi;
2) õppeasutuse aadress;
3) õppija ees- ja perekonnanimi;
4) õppija isikukood;
5) õppeperioodi kestus;
6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

Ravikindlustus vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks, seega palume meeles pidada, et tõend õppimise kohta tuleb haigekassasse toimetada igal õppeaastal.

Õpilased ja üliõpilased, kes õpivad välismaal ning kes omavad ravikindlustust Eestis, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa majanduspiirkonnas ja Šveitsis Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiate http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/euroopa-ravikindlustuskaart

Ravikindlustuse taotlemise dokument tuleb saata posti teel või tuua see ise kohale haigekassa klienditeeninduse büroosse.

Mida teha, kui tekivad probleemid või küsimused?

  1. Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist eesti.ee või helistades haigekassa kliendiinfo telefonil 16363.
  2. Kui selgub, et sul ravikindlustus puudub, aga arvad, et sul on sellele õigus, siis võid pöörduda küsimusega Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse (REKK) tel 646 1674.