Riigi- ja koolieksamite valimine

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles. Lisaks sellele tuleb sooritada koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö. Need, kel eesti keel esimene keel pole võivad gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel sooritada eesti keele eksami ka teise keelena.

Eesti keele eksamitöö koosneb kahest osast, millega hinnatakse õpilase funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust. Eesti keele eksam kui teise keele riigieksam, koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Eesti keele ning eesti keele teise keelena eksami tulemus esitatakse punktidena. Õpilane on eksami sooritanud ja saab gümnaasiumi lõpetada, kui ta kogub eksamil vähemalt ühe punkti, mis on minimaalne positiivne tulemus.

Õpilasele, kes sooritab eesti keele teise keelena riigieksami ja saavutab vähemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest, väljastatakse eesti keele B2-taseme tunnistus.

Õpilane, kellel on olemas vastavalt Keeleseadusele väljastatud eesti keele oskuse C1-taseme tunnistus, mida ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks, ei pea sooritama eesti keele eksamit või eesti keele teise keelena eksamit.


      SA Innove teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

 • õpilase eesti keele või eesti keele teise keelena eksami punktid;
 • õpilase asukoha eesti keele või eesti keel teise keelena eksami teinud õpilaste järjestuses.
 • Riigieksamite ajad 2018/2019. õppeaastal:

  Eesti keele (kirjalik eksam) – 22. aprill 2019. a;

  Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 23. aprill 2019. a;

  Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 23.–25. aprill 2019. a.


  Alates 2014. aasta kevadest on matemaatika riigieksam gümnaasiumi lõpetamisel kohustuslik. Seejuures on õpilasel võimalus valida, kas teha kitsa matemaatika või laia matemaatika eksamitöö. Oma valikust tuleb teatada kooli juhtkonnale 20. jaanuariks.

  Õpilane on eksami sooritanud ja saab gümnaasiumi lõpetada, kui ta kogub eksamil vähemalt ühe punkti, mis on minimaalne positiivne tulemus

  SA Innove teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

  • õpilase kitsa või laia matemaatika eksami punktid;
  • õpilase asukoha õpilaste järjestuses laia matemaatika eksami teinute seas või õpilase asukoha õpilaste järjestuses kitsa matemaatika teinute seas;

  Ühtlasi teeb SA Innove kättesaadavaks tabelid, kus eelmiste aastate matemaatika eksami tulemuses on vastavusse seatud punktid ja õpilase asukoht järjestuses.

  Riigieksami aeg 2018/2019. õppeaastal:
  Matemaatika (kirjalik eksam) - 24. mai 2019. a.


         Võõrkeele riigieksami sooritamisel on õpilasel kolm võimalust:

  • õpilane võib sooritada SA Innove vahendusel toimuva riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-tasemel (edukas sooritamine annab rahvusvahelise keeleoskustunnistuse/ sertifikaadi);
  • õpilane võib valida riigi koostatava inglise keele riigieksami, mis mõõdab keeleoskust nii B1 kui B2-tasemel;
  • õpilane võib esitada riigieksamile registreerimisel varem sooritatud vähemalt B1-tasemel keeleoskust tõendava dokumendi omal kulul sooritatud ja riigi poolt tunnustatud rahvusvaheliselt inglise, prantsuse, saksa või vene keele (võõrkeelena) eksamilt.


  Iseseisva keelekasutaja taseme (B1 või B2-tase) saavutamine on gümnaasiumi õppekava järgi gümnaasiumilõpetajate eeldatav keeleoskuse tase.

  Õpilane teavitab oma valikust kooli juhtkonda ja/või esitab tunnistused kooli juhtkonnale 20. jaanuariks.

  Õpilane, kes kogub eksamil vähemalt ühe (1) punkti ja saab alla konkreetse keeleeksamiga määratud keeletaseme saavutamist nõudva punktimäära, saab gümnaasiumi lõpetada, aga talle ei anta keeletaseme tunnistust.


         Õpilane, kes sooritab inglise keele riigieksami ja saab

  • 50 ‒ 74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavutab B1-keeletaseme,
  • 75 ‒ 100 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavutab B2-keeletaseme.


         SA Innove teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

  • õpilase keeleoskuse taseme,
  • inglise keele riigieksami puhul esitatakse tulemuste protsendid osaoskuste kaupa.

  Kui õpilane sooritab rahvusvahelise võõrkeele eksami, siis hinnatakse tema tulemusi vastavat eksamit koostava rahvusvahelise testimisasutuse välja töötatud hindamisjuhendi järgi. Erinevate eksamite puhul võib see olla erinev.


  Rahvusvaheliste eksamite tulemuste esitamine keeleoskustasemetena


  Kui õpilane saavutab rahvusvahelise eksami hindamisjuhendis nõutud taseme, väljastatakse talle rahvusvaheline keeletaseme tunnistus.

  SA Innove teeb iga õpilase kohta kättesaadavaks:

  • õpilase keeloskuse taseme;
  • õpilase tulemused osaoskuste kaupa viisil, nagu need on esitatud ka rahvusvahelisel tunnistusel või tunnistuse lisal.

  Riigieksamite ajad 2017/2018. õppeaastal:

  Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik eksam) – 6. mai 2019. a.

  Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline eksam) –  7.–10. mai 2019. a.; 13. mai 2019. a..


  Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on haridus- ja teadusministri määrusega asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles.

  Saksa II astme keelediplomi  B2-taseme eksami või saksa II astme keelediplomi  C1-taseme eksamiga saavad saksa keele riigieksami asendada õpilased, kes õpivad koolis, millele Saksamaa Liitvabariigi väliskoolivõrgu büroo on andnud loa nende eksamite läbiviimiseks.

  Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksamiga saavad saksa keele riigieksami asendada Tallinna Saksa gümnaasiumi saksakeelse õppesuuna õpilased.

         Rahvusvaheliste võõrkeele eksamite vormid ja ajad 2018/2019 õppeaastal:

  • Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2018. a
  • Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 12. november  2018. a – 13. jaanuar 2019. a
  • Saksa  keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 11. veebruar 2019. a
  • Saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 3.-7. juuni 2019
  • Matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 15. veebruar 2019. a
  • Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (kirjalik) – 08. aprill 2019. a
  • Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (suuline) – 08. –12. aprill 2019. a
  • Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik) – 13. - 17. mai 2019. a
  • Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (suuline) – 13. - 17. mai 2019. a
  • Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik) – 13. - 17. mai 2019. a
  • Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (suuline) – 13. - 17. mai 2019. a

  • Rahvusvaheliste võõrkeele lisaeksamite vormid ja ajad 2018/2019 õppeaastal:

         

   • Saksa  keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 18. märts 2019. a
   • Matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 22. märts 2019. a
   • Prantsuse keel – DELF B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline) – 31. mai 2019. a
   • Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline) – 31. mai 2019. a 
   • Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline ) – 31. mai 2019. a


   Õpilane ei pea sooritama võõrkeele eksamit, kui ta esitab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini kehtiva eksamitunnistuse või tõendi, mis tõendab, et ta on sooritanud vähemalt B1 keeleoskuse tasemele ühe järgmistest rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitest:

   • Preliminary English Test (PET) (inglise keel)
   • First Certificate in English (FCE) (inglise keel)
   • Certificate in Advanced English (CAE) (inglise keel)
   • Certificate of Proficiency in English (CPE) (inglise keel)
   • The International English Language Testing System (IELTS) vähemalt 4,0 punktile (inglise keel)
   • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT vähemalt 57 punktile (inglise keel)
   • Pearson Test of English General (PTE General) – vähemalt Level 2 (inglise keel)
   • DELF B1-tase (prantsuse keel)
   • DELF B2-tase (prantsuse keel)
   • DALF C1-tase (prantsuse keel)
   • Goethe-Zertifikat B1-tase (saksa keel)
   • Goethe-Zertifikat B2-tase (saksa keel)
   • Goethe-Zertifikat C1-tase (saksa keel)
   • Goethe-Zertifikat C2-tase (saksa keel)
   • TestDaF (TDN3) (saksa keel)
   • TestDaF (TDN4) (saksa keel)
   • TestDaF (TDN5) (saksa keel)
   • Österreichisches Sprachdiplom Zertifikat B1 (saksa keel)
   • Österreichisches Sprachdiplom B2 Mittelstufe Deutsch (saksa keel)
   • Österreichisches Sprachdiplom C1 Oberstufe Deutsch (saksa keel)
   • Saksa I astme keelediplomi eksam B1-tase (saksa keel)
   • Saksa II astme keelediplomi B2-tase (saksa keel)
   • Saksa II astme keelediplomi C1-tase (saksa keel)
   • Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam
   • тест по русскому языку как иностранному B1-tase (vene keel)
   • тест по русскому языку как иностранному B2- tase (vene keel)


   Gümnaasiumi koolieksami õppeained, vormi ja toimumise aja kinnitab kooli direktor. Seejuures võib gümnaasiumi koolieksam olla kas kirjaliksuuline või kirjalik ja suulineGümnaasiumi koolieksamitöid säilitatakse koolis kolm aastat.


   Õpilasuurimuse ja praktilise töö juhendamise, vormistamise ja hindamise korralduse üle otsustab kool. Lisaks võib kool piiritleda teemavaldkonnad, kus uurimusi ja praktilisi töid koostatakse.
   Õpilasuurimusel või praktilisel tööl võib olla üks või mitu autorit, kes kõik peavad osalema uurimuse või töö esitlemisel. Õpilasuurimuse või praktilise töö vastutav juhendaja on kooli töötaja. Lisaks kooli töötajale võib kaasata juhendaja väljastpoolt kooli.


          Õpilasuurimus sisaldab:

   • probleemivalikut;
   • ülevaadet uurimuse taustast;
   • uurimisküsimust või uurimisküsimusi;
   • uurimismeetodit kirjeldust;
   • andmeid ja tõendusmaterjali;
   • tulemusi ja tulemuste analüüsi;
   • järeldusi;
   • kokkuvõtet;
   • kasutatud allikate loetelu;
   • resümee eesti ja võõrkeeles.


   Praktiline töö võib olla:


   • teos;
   • õpilasfirma;
   • tehnoloogiline lahendus;
   • õppematerjal;

   • projekt ja selle kirjalik kokkuvõte.


    allikas www.hm.ee