Põhikooli lõpetamisest

Kooli lõpetamine


Põhikooli lõputunnistus antakse põhikooli riikliku õppekava järgi põhihariduse omandanud isikule:

  • kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”;
  • kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö;
  • kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul.

Täpsem info erisuste kohta põhikooli riiklikust õppekavast

Lihtsustatud õppes väljastatakse põhikooli lõputunnistus õpilasele, kelle viimased aastahinded kõikides õppeainetes on vähemalt „rahuldavad” ning kes on sooritanud eesti keele ja matemaatika koolieksami ning kooli poolt kohustuslike õppeainete hulgast valitud õppeaine koolieksami. Kooli valitud eksami õppeaine ja vormi määrab kooli direktor ning teeb selle teatavaks hiljemalt jooksva õppeaasta 1. veebruariks.

Toimetuleku- ja hooldusõppes väljastatakse õppenõukogu otsuse alusel põhikooli lõputunnistus õpilasele, kes on läbinud temale koostatud individuaalse õppekava.

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

       allikas: www.hm.ee