Mis on kõrgkooli ja õppekava valikul oluline?

1. Kontrolli, kas huvipakkuv õppekava on akrediteeritud

Miks akrediteering on oluline? Akrediteering on hinnang, mis annab teavet õppekava ja selle alusel toimuva õppe ning õppetingimuste kvaliteedi kohta. Akrediteerimist viib läbi Kõrghariduse Hindamise Nõukogu, kaasates väliseksperte.

Positiivsed akrediteerimisotsused on:
• akrediteeritud (kehtivusaeg seitse aastat)
• tingimisi akrediteeritud (kehtivusaeg kolm aastat)

Positiivselt akrediteeritud õppekava lõpetamisel antakse lõpetajale riiklik diplom. Akrediteerimata (akrediteerimisprotseduuri läbimata) õppekava alusel lõpetajale antakse õppeasutuse diplom, mida riiklikult ei tunnustata.

Riiklikult tunnustatud diplomi saamise õigus on lõpetajal / lõpetanul ka siis, kui õpingute aluseks olnud õppekava on saanud positiivse akrediteeringu õpingute ajal või hiljemalt 2 aasta jooksul pärast õpingute lõpetamist.

Teave õppekavade ja nende akrediteeringute kohta

2. Kontrolli, kas erakoolil on koolitusluba õppekavale, mille alusel kavatsed õppima asuda

Mis on koolitusluba? Koolitusluba on tähtajaline riiklik tegevusluba, mis annab eraõppeasutusele koolitusõiguse. Koolitusluba on tunnistus sellest, et õppetöö läbiviimine koolis vastab kehtestatud miinimumnõuetele, eelkõige koolitustegevuse alustamiseks kehtestatud nõuetele.

Koolitusluba antakse mitte koolile tervikuna, vaid igale õppekavale eraldi. Koolitusluba ei anna aga akrediteeringuga võrdväärset kinnitust õppekava, õppetöö ja õppetingimuste kvaliteedi kohta. Õppekava saab akrediteerida pärast seda, kui esimesed üliõpilased on läbinud kaks kolmandikku õppekavaga määratud õppe mahust. Positiivne akrediteering asendab koolitusluba.

Riikliku koolitusloa alusel läbiviidud koolituse eest tasutud summast (õppemaks) tagastab riik eraisikule tulumaksu.

Teave koolituslubade kohta

3. Kontrolli erakooli finantsolukorda

Vt Krediidiinfo kodulehekülg > Ametlik maksehäireregister > Päring ettevõtte kohta (sisesta kooli omaniku nimi, seda saad teada näiteks koolist) > Maksehäireregistri raport. Makseraskuste korral kajastab raport kooli omaniku võlgnevust Maksuametile.

Miks on maksevõlgnevuse informatsioon oluline? Kooli omaniku võlgnevused Maksuametile näitavad kooli finantsmajandusliku olukorra ebakindlust, millega kaasneb oht, et kool ei ole tulevikus elujõuline.

4. Tasulisele õppekohale õppima asudes sõlmi leping

Erakooli õppima asudes sõlmi leping omanikuga, mitte kooliga. Kuna kool ei ole iseseisev juriidiline asutus, vaid kooli omaniku (kooli pidaja) asutus, ei anna kooliga sõlmitud leping piisavalt garantiisid näiteks lepingupoolte vahelises kohtuvaidluses.

Pööra tähelepanu ka lepingu sisule - kooli kohustustele haridusteenuse pakkujana ning haridusteenuse saaja õigustele ja kohustustele.

Erakooli pidaja ja õppuri vahelises lepingus peab olema määratud: õpingute alustamise aeg; õppetöö maht või kestus; õppetöö läbiviimise koht ja aadress; õppemaksu suurus (summa) ja selle arvestamise meetod; õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg; õppemaksu tagastamise alused ja kord; lepingute muutmise ja lõpetamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord; erakooli kohustused üliõpilaste jätkamise tagamise kohta, kui koolitusluba vastava õppekava järgi õppe läbiviimiseks tunnistatakse kehtetuks, koolitusloa kehtivusaeg lõpeb, erakooli või õppekava kohta tehakse negatiivne akrediteerimisotsus või erakooli tegevus lõpetatakse. Jälgi, et lepingus oleks fikseeritud õpingute aluseks olev õppekava. Erakooliseaduse kohaselt on õppekava lepingu kohustuslik lisa.

Riigirakenduskõrgkoolis ja avalik-õiguslikus ülikoolis tasulisel õppekohal õppimist alustades tuleb samuti sõlmida leping. Jälgi, et lepingu sisu kajastaks eelpool nimetatud punkte, mis selgitavad lepingupoolte õigusi ja kohustusi.

5. Õppima kandideerimisel tunne huvi, kui suure õppegrupi kavatseb õppeasutus avada ning kas õppegrupp täitub. Kui õppegrupp ei täitu, on võimalik, et õppeasutus ei alusta antud õppekaval õppetööd.

6. Pööra tähelepanu õppurite arvule õppeasutuses

Kui õppeasutuse õppurite arv on kriitiliselt väike, on see ohumärk õppekvaliteedile. Kvaliteetse õppetöö läbiviimiseks on vajalik teatav arv õppejõude ja õppevahendeid, tõenäoliselt mõnekümne õppuriga erakoolid ei suuda pakkuda kõrghariduse kvaliteedi miinimumnõuetele vastavat haridust.

Allikas: www.hm.ee