Lapse alushariduse toetamine ja koolivalmiduse hindamine koolieelses lasteasutuses

Koolieelne lasteasutus kui alusharidust võimaldav õppeasutus 

Koolieelse lasteasutuse seadusest lähtuvalt on koolieelne lasteasutus koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist. Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. 
Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas on kehtestatud lasteasutuse õppekava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse korraldus, kuue- kuni seitsmeaastase lapse eeldatavad üldoskused, valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja sisu ning kuue- kuni seitsmeaastase lapse arengu eeldatavad tulemused, lapse arengu hindamise põhimõtted. 

Lapse arengu sh koolivalmiduse hindamine 

Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas sätestatud 6 – 7-aastase lapse eeldatavad üldoskused ja arengu tulemused on aluseks lapse koolivalmiduse hindamisel, mis on osa lapse arengu hindamisest. Lapse arengu sh koolivalmiduse hindamise põhimõtted sh korraldus on sätestatud lasteasutuse õppekavas. 

Lapse arengu sh koolivalmiduse analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Pedagoogid viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi. 

Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu otsustab, milliseid meetodeid kasutada lapse arengu sh koolivalmiduse hindamisel. Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu sh koolivalmiduse hindamise põhimõtteid ja korraldust. 

Vähemalt üks kord õppeaastas viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis annab tagasisidet lapse arengust sh koolivalmidusest ja õppimise tulemustest ja selgitab lapsevanema seisukohad ning ootused lapse arengu suhtes. Lapse arengu sh koolivalmiduse hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustel. 

Koolivalmiduskaardi koostamine 

Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16 lõige 5). Koolivalmiduskaardis on kirjeldatud lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lapse arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed. 

Koolivalmiduskaart (soovituslik vorm) 

Lapse sujuv üleminek lasteaiast kooli 

Koolivalmidus on protsess, mis algab koolieelsel perioodil ja jätkub katkematult kooli kontekstis, haarates esimesi õppeaastaid (Talts jt 2005). Nii lapsevanemad, lasteaia- kui klassiõpetajad peavad tunnetama oma rolli lapse õppimiseelduste, tegutsemisrõõmu ja eneseusalduse kujunemisel. Oluline on piirkondlik koostöö lastevanemate, lasteaedade ja koolide vahel nt lapse arengu sh koolivalmiduse toetamise ja hindamispõhimõtete ühtlustamine; laste, lastevanemate ja õpetajate tutvumine õppe- ja kasvatustegevuse korraldusega lasteasutuses ning koolis; ühisürituste ja ümarlaudade korraldamine lastevanematele ning õpetajatele. Vastastikuses koostöös sünnib teadmine, milliseid kooliks vajalikke baasoskusi on vajalik tähtsustada ja arendada lapse üleminekul lasteaiast kooli. Koolivalmiduskaart on abiks klassiõpetajale lapse individuaalsuse ja arengu mõistmisel ning koostöö kavandamisel lapsevanemate ja tugispetsialistidega. Klassiõpetaja arvestab lapse varasemaid kogemusi ja loob koostöös perega võimalused lapse individuaalse arengu toetamiseks. 

Allikad 
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008). Riigi Teataja I, 23, 152. 
Koolieelse lasteasutuse seadus (1999). Riigi Teataja, I, 27, 387. 
Lapse arengu hindamine ja toetamine. (2009). Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Tallinn. 
Talts, L., Sikka, H., Mägi, E., Maltseva-Zamkovaja, N. (2005). Tallinna õpetajate hinnangud laste saavutustele lasteaia ettevalmistusrühmades ja esimese klassi lõpus. Raport III. Tallinna Ülikool. Tallinna Haridusamet. 

Allikas: www.hm.ee