Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlemine

Koolikohustuse täitmise edasilükkamist reguleerib sotsiaalministri 12. augusti 2010. a määrus nr 49 „Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord“. Koolikohustuse edasilükkamise kord on sätestatud lastele, kes eelmise aasta 1. oktoobrist kuni jooksva aasta 30. septembrini (kaasa arvatud) saavad 7-aastaseks. 

Kuidas koolikohustuse täitmise edasilükkamist taotleda? 
Vanem (eestkostja) võib taotleda maakonna/linna nõustamiskomisjonilt (edaspidi nõustamiskomisjon) lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe õppeaasta võrra. 

Konkreetne info maakonna/linna nõustamiskomisjoni kontaktisikult (nõustamiskomisjonide kontaktandmed)

Vanem (eestkostja) saab nõustamiskomisjonile esitada avaldust alates jooksva aasta 1. märtsist. 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused 
• Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on lapse tervise seisund. 

• Koolikohustuse edasilükkamise otsuse tegemisel arvestab nõustamiskomisjon arsti (perearst, lastearst, psühhiaater) tehtud kirjalikku otsust lapse tervise seisundi kohta. 

• Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks perearsti või lastearsti otsuse alusel on järgmised tervisehäired: 
1) äge haigus, kroonilise haiguse ägenemine või raske trauma, mis on vajanud pikaajalist (üle kuue nädala) haiglaravi viimasel aastal enne kooli astumist; 
2) kõne ja keele arenguhäired (logopeedilise uuringu alusel); 
3) neurootilised häired. 

• Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks psühhiaatri otsuse alusel on järgmised tervisehäired: 
1) segatüüpi spetsiifilised arenguhäired; 
2) pervasiivsed arenguhäired; 
3) hüperkineetilised häired; 
4) segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired; 
5) suhtlemishäired; 
6) neurootilised häired. 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagatakse vanema (eestkostja) poolt lapse arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni. 

Koolikohustuse edasilükkamise taotlemiseks esitab lapsevanem nõustamiskomisjonile järgmised dokumendid: 
• avalduse; 
• lapse sünnitunnistuse koopia; 
• arsti kirjaliku otsuse (väljavõtte tervisekaardist ja ravi/taastusravi plaani); 
• koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse kohta pedagoogi poolt koostatud iseloomustuse ehk koolivalmiduskaardi; 
• vajadusel koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse joonistustööd. 

Koolikohustuse edasilükkamise otsusest teavitamine 
Lõpliku otsuse lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb nõustamiskomisjon hiljemalt 31. augustiks ja teavitab sellest kirjalikult lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust ning vanemat (eestkostjat).

Lisainfo: 
Tiina Peterson 
üldharidusosakonna peaekspert 
tiina.peterson(at)hm.ee
735 0114