Koolikeskkonna turvalisus

Uus kooliaasta on rõõmus algus, kuid paljude õpilaste jaoks ka pingeline aeg, mil tuleb kohaneda uue elurütmi ja kaaslastega. Kutsume koole üles pöörama sel õppeaastal erilist tähelepanu õpilaste ja koolitöötajate vaimse ning füüsilise turvalisuse tagamisele. 


Soovitame:

pöörata erilist tähelepanu kogukonnatunde ja ühtekuuluvustunde loomisele koolis, tähtsustada akadeemiliste teadmiste kõrval
   üksteisest hoolimist, aidata lastel õppida mõistma inimesi enda ümber ja tegema ennast teistele mõistetavaks;

   väljendada koolis avalikult sallimatust igasuguse vägivalla suhtes ja mitte jätta tähelepanuta võimalikke koolikiusamise juhtumeid;

suurendada valvet kooli ruumides ja kooli territooriumil ning rakendada meetmed tagamaks, et õpilased ei tooks kooli kaasa ohtlikke
   esemeid;

rõhutada, et märgates tuleohtu, liiklusohtlikku olukorda, ebaseaduslike ainete tarbimist koolikaaslaste poolt, kellelegi tahtlikku haiget
   tegemist või tõrjumist, tuleb sellest täiskasvanutele teada anda.

kasutada võimalikult efektiivselt ära õppekava läbiva teema „turvalisus“ võimalused;

kasutada õppimis-ja õpetamismeetodeid, mis arendavad lastes koostöö- ja suhtlemisoskusi, õpetavad pidama oluliseks iga inimese
   ainulaadsust;

kaasata õpilasi, lapsevanemaid ja kohalikku kogukonda süstemaatilise vägivallavastase tegevuskava koostamiseks ja ellu viimiseks igas
   koolis;

vaadata kriitiliselt läbi kooli sisekorraeeskirjad, neid vajadusel uuendada ning kindlustada sisu õpilasteni viimine;

kasutada võimalikult efektiivselt tugimeetmeid, luues võimalus õpilaste, lastevanemate ja õpetajate nõustamiseks, toetamiseks ja
   koolitamiseks;

ühineda turvalist koolikeskkonda tugevdada aitavate programmidega ja kaasata õpilasi nendesse aktiivsete tegutsejatena.

rõhutada koolis, et kõikide täiskasvanute kohus on märgata ja vajadusel sekkuda.

Seose Kauhajoki koolitulistamise juhtumiga mõelda koolisiseselt läbi kriisiolukorras käitumise plaan, et tõsiste juhtumite korral oleks igaühel selge, kuidas käituda ja kelle poole pöörduda (vt ka linki “Kriisijuhtumid koolis”). 

Valik linke ja allikaid


Allikas: www.hm.ee