Arenguvestluse eesmärgid

Arenguvestluste põhiline eesmärk on lapse arengu igakülgne toetamine kodu ja kooli vahelises koostöös. Õpilase anded, kalduvused ja eeldused ei pruugi ilmneda kodus ja koolis ühtemoodi, kuid kui kumbki pool on neist teadlik, võivad ühises arutelus selguda head võimalused lapse võimete edasiarendamiseks ja realiseerimiseks.

Kooli seisukohalt on arenguvestluste eesmärgiks kooli õppekavas märgitud kasvatustulemuste saavutamine. Kasvatustulemused on kindlasti oluline eesmärk ka vanematele, sest kujutlevad ju kõik oma lapsi tulevikus edukate ning ühiskonnas hakkamasaavate, viisakate, haritud ning suhtlusosavate inimestena. Arenguvestlus on seega kasvatusprotsessi osa, mille kaugem eesmärk on intelligentse, väärika inimese kujunemine, kes mõistab ennast ja teisi, võtab vastustust inimsuhetes, tuleb iseseisvalt toime reaalses elukeskkonnas, oskab lahendada probleeme, tasakaalustada emotsioone ja olla avatud.

Arenguvestluste kitsamad eesmärgid on:

 •     aidata õpilasel analüüsida ning hinnata oma edusamme, õpitulemusi ja käitumist;
 •     aidata tal koostada järgmiseks õppeperioodiks plaan, kuidas ületada võimalikke raskusi või mida teha oma annete arendamisel;
 •     leppida lapsega kokku tema järgneva õppeperioodi eesmärkides, et kool ja kodu teda nende saavutamisel võimalikult palju toetada     
        saaksid;
 •     aidata lapsel saavutada kõrget enesehinnangut ja väärikustunnet ;
 •     luua ja hoida häid suhteid kooli, õpilaste ning lapsevanemate vahel;
 •     ennetada tekkida võivaid probleeme lapse käitumises, õppimises ja arengus;
 •     nõustada ja aidata last ning lapsevanemaid õppimise, õpetamise ja kasvatamise valdkondades;
 •     suunata õpilast ise analüüsima, hindama ja kavandama oma tegevust;
 •     õpetada last ise vastutama ja oma õppetööd jälgima;
 •     suunata last üha julgemini eesmärke püstitama ja neid saavutama;
 •     aidata õpilast edasise haridustee planeerimisel;
 •     saada vastastikust tagasisidet lapse arengu toetamiseks.

Allikas: www.hm.ee